UR VEDTÆGTER

Vedtægterne er godkendt af KB den 02.10-2006

§ 1 Rådets navn
Glostrup Ungdomsråd.

§ 2 Formål med rådet
Stk.1 - Ungdomsrådet er partipolitisk uafhængig. Rådets primære formål er at varetage de unges interesser på ungeområdet, og give de unge mulighed for aktivt at deltage i demokratiet.
Stk. 2 - Med dialog, samarbejde og formidlingsarbejde, skal rådet bygge bro mellem de unge, BSU og kommunalbestyrelsen.
Stk. 3 - Rådet kan gennemføre, både faglige og sociale arrangementer, aktiviteter og kurser, som opfylder de unges behov og interesser.

§ 3 Rådets primære funktioner
Stk. 1 - Rådet skal diskutere politiske emner, der vedkommer de unge, og skabe nye idéer til gennemførelse af projekter, aktiviteter og lign.
Stk. 2 - Rådet skal holde sig orienteret om de unges ønsker og trivsel.
Stk. 3 - Rådet skal være med til at formidle ungdomsrelevante sager til andre unge i kommunen.
Stk. 4 - Rådet skal være med til at skabe opmærksomhed, interesse og debat om ungdomsforhold, opbygge netværk og samarbejder mellem de unge og andre i kommunen med interesse for de unge.
Stk. 5. - Rådet skal være med til at forme ungdomspolitikken og sikre en fortsat god og positiv kommunikation til BSU og Kommunalbestyrelsen.

§ 4 Rådets beføjelser
Stk. 1 - Rådet bør høres i spørgsmål som vedkommer de unge, inden der træffes beslutninger af betydning for de unge i kommunen.
Stk. 2 - Rådet kan udtale sig om emner og spørgsmål som vedkommer de unge.
Stk. 3 - Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Rådets sammensætning og valg
Stk. 1 - Alle unge mellem 15-25 år i Glostrup kan blive medlemmer af Ungdomsrådet.
Stk. 2 - Alle medlemmer af rådet er valgbare og har stemmeret til ungdomsrådet.
Stk. 3 - Rådets formand udvælges ved valg hvert år i august måned. Funktions-periode: 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valget annonceres i Folkebladet.
Stk. 4 - Hvis der er flere end 12 medlemmer af ungdomsrådet, udvælges en styringsgruppe ved valg (max. 8-10 unge) hvert år i august måned. Funktionsperiode: 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valget annonceres i Folkebladet.
Formanden indgår automatisk i styringsgruppen som dennes gruppeformand.
Stk. 5 - Ungdomsrådet konstituerer sig selv ved det første møde med formand og styringsgruppe, og udarbejder herefter et normsæt for at styrke fællesskabet.
Stk. 6 - Ungeguiden fungerer som sekretær og koordinator for Ungdomsrådet og styringsgruppen.

§ 6 Mødefrekvens - mødepligt
Stk. 1 - Ungeguiden indkalder til møde. Rådets møder afholdes normalt hver anden måned. Dog kan der indkaldes til ekstraordinære møder, hvis behovet opstår. Møderne annonceres i Folkebladet.
Stk. 2 - Styringsgruppemøderne fastsættes løbende af Ungeguiden. Møderne er lukkede.
Stk. 3 - Ungeguiden udarbejder en dagsorden og fungerer endvidere som ordstyrer og referent under møderne.
Stk. 4 - Hvis et medlem af rådet ikke er mødt op til de ordinære møder tre gange, betragtes denne som udtrådt af Ungdomsrådet. Det samme gælder for medlemmer af styringsgruppen.
Stk. 5 - Til møderne kan indbydes repræsentanter fra forvaltninger og udvalg.

§ 7 Projekter og udvalg
Stk. 1 - Rådet kan nedsætte udvalg og projektgrupper til ungdomsrelevante emner.
Stk. 2 - Et udvalg består af et antal unge fra ungdomsrådet med en person fra styringsgruppen som projektleder/kontaktperson. Kontaktpersonen holder styringsgruppen løbende orienteret om udvalgets arbejde og sikrer, at udvalgets arbejde overholder rådets betingelser.
Stk. 3 - Et udvalg kan nedlægges, hvis ikke rådets betingelser overholdes.
Stk. 4 - Hvert år afholder rådet en ungekonference. Rådet indbyder alle i Glostrup med interesse i unge, til konference om ungdomsrelevante emner og lign. Konferencen annonceres i Folkebladet.

§ 8 Økonomi
Stk. 1 - Indtil videre er der ikke en selvstændig budgetkompetence, men de unge kan fremsætte ønsker om projekter og lign.
Stk. 2 - Ungdomsrådet kan skaffe sig flere indtægter ved div. arrangementer og sponsorer.